Alesis V25 MKII--25鍵 USB-MIDI 鍵盤控制器

Alesis-V25-MKII--25鍵-USB-MIDI-鍵盤控制器_01.jpg
Alesis-V25-MKII--25鍵-USB-MIDI-鍵盤控制器_02.jpg